วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปสี่เหลียมผืนผ้า


การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส


การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า


การสร้างรูปสามเหลี่มมุมฉาก


การสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว


การแก้สมการ


การแก้โจทย์ปัญหา